Disclaimer

A. ALGEMEEN

Deze website is eigendom van Berrefonds vzw.

Contactgegevens: Berrefonds vzw, Sint-Vincentiusstraat 12, 2018 Antwerpen (BE0545.756.840)

Email: berrefonds@hotmail.com

Telefoon: +32 470 73 66 70

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden en hebt u kennisgenomen van en stemt u in met het Privacy Statement en de Cookie Policy van Berrefonds vzw.

B. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Berrefonds vzw of aan derden waarmee Berrefonds vzw daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Berrefonds vzw. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Berrefonds vzw of deze rechthoudende derden.

Bij wijze van uitzondering is de reproductie van bepaalde onderdelen van de website voor strikte persoonlijke en niet commerciële doeleinden toegestaan. Berrefonds vzw behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor deze toestemming in te trekken. Op verzoek van Berrefonds vzw zal aan iedere reproductie of gebruik onmiddellijk een einde worden gesteld.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Berrefonds vzw levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Berrefonds vzw is niet verplicht de informatie up-to-date te houden. Berrefonds vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Berrefonds vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Berrefonds vzw kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is Berrefonds vzw aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

3. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Berrefonds vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze website.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

C. PRIVACYBELEID

1. Algemeen

Berrefonds vzw hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de ‘GDPR’ (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/AG) na alsook de ‘wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Berrefonds vzw. Een verklaring werd afgelegd bij de Privacycommissie wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft.

2. Welke gegevens verwerken we

Tijdens het registreren zullen u een aantal persoonsgegevens worden gevraagd. We verwerken namelijk de volgende persoonsgegevens: een naam, adres (straat, postnummer), telefoonnummer, e-mailadres, facturatiegegevens, alsook alle gegevens die u zal toevoegen in uw profielpagina.

3. Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?

Berrefonds vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de optimalisatie van onze website, statistische doeleinden, marktonderzoek, administratie en beheer van geregistreerden, verificatie van de persoonsgegevens van de geregistreerden, informatie aan de geregistreerden, direct marketing, community-building.

4. Uw rechten?

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot Berrefonds vzw op bovenstaand adres of via berrefonds@hotmail.com. We verzoeken u uw vraag desgevallend te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart).

Op het ogenblik van de mededeling van uw gegevens bij het registreren, wordt u uitdrukkelijk gevraagd of u uw toestemming geeft voor een commercieel gebruik van uw e-mail adres. U kan instemmen met elektronische communicatie uitgaande van Berrefonds vzw, dan wel van andere ondernemingen waarmee Berrefonds vzw een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Zelfs indien u uw instemming geeft, kan u naar aanleiding van elke elektronische communicatie, te kennen geven door het aanklikken van een link, dat u in de toekomst geen verdere boodschappen wenst te ontvangen.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt u over een recht op inzage en eventueel correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Berrefonds vzw op bovenstaand adres of via berrefonds@hotmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het openbaar register consulteren bij de Privacycommissie.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van uw computer worden geplaatst. Onze website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Daarnaast kan Berrefonds vzw anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Berrefonds vzw maakt tevens gebruik van Google Analytics.